Pentru toamna 2021, se pregătește relansarea măsurii PNDR 6.4.

Descarcă documentația: Format PDF

0. Denumire
Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

1. Cine poate cere finanţare

Microîntreprinderile și întreprinderile mici existente și nou-înființate (P.F.A., I.I., I.F., S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.,
societate agricolă, societate cooperativă agricolă de grad 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de grad 1,cooperativă agricolă) cu sediu și punctele de lucru în spațiul rural.
Ferme care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul
întreprinderii deja existente; activitatea întreprinderii să se desfăşoare în spaţiul rural (sediul social şi punctele de lucru).

2. Pentru ce poate cere finanţare

2.1. Activitate (coduri CAEN)
Se acordă finanţare pentru producere bunuri non-agricole, activităţi meşteşugăreşti, prestări de servicii diverse, agroturism,
turism de agrement și alimentație publică, aferente unui singur cod CAEN sau, prin excepție, aferente mai multor coduri
CAEN, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.
2.2. Tip investiţie
Investiție nouă, modernizare, extindere.
2.3. Cheltuieli finanţate
Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor, achiziția de utilaje, instalații și echipamente noi, mijloace de
transport specializate (ambulanță umană, autospecială pentru salubrizare, mașină specializată pentru intervenții, prevazută
cu nacelă pentru execuția de lucrări la înălțime, autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐
exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat), mașină de măturat carosabilul, auto betonieră,
autovidanjă, utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat
direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat), mijloc de transport de agrement (ATV, biciclete, trotinete etc.), ambulanța
veterinară, mașină de transport funerar), cheltuieli generate de achiziții necorporale (software, brevete, licențe, drepturi autor,
mărci), servicii de consultanță și de proiectare.

3. Valori pentru finanţarea nerambursabilă

3.1. Limitele în care trebuie să se încadreze valoarea totală a proiectului
Valoare minimă eligibilă proiect:10.000 euro.
3.2. Procente de finanţare nerambursabilă din total cheltuieli eligibile
70% pentru majoritatea activităților/solicitanților.
90% pentru activități de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism, precum și pentru fermierii care își
diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.
3.3. Limite ale valorii finanţării nerambursabile
Maxim 200.000 euro (maxim 100.000 euro pentru solicitanții care au autorizată desfășurarea de activități de transport).

4. Criterii de selecţie a proiectelor pentru finanţare

5. Perioade de depunere a proiectelor — ESTIMARE:

01.08.2021 – 31.08.2021 – proiecte cu punctaj peste 80p.
01.09.2021 – 30.09.2021 – proiecte cu punctaj peste 70p.
01.10.2021 – 31.09.2021 – proiecte cu punctaj peste 10p.

6. Alte detalii importante

În cazul serviciilor medicale sunt eligibile doar societățile înființate în baza legii 31/1990.
Dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02– aceste servicii nu vor mai fi incluse în Studiul de fezabilitate.
În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi – la momentul depunerii cererii de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 12, alin (6) ale OMADR nr.1731/2015.
În cazul investițiilor în parcuri pentru rulote, campinguri și tabere se vor respecta prevederile OANT 65/2013 referitoare la  criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping. Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping.
La data de 12.03.2021, există doar informația transmisă în 11.03.2021 de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării unei organizații non-profit din care reiese că, submăsura 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” (cu o alocare publică de aprox. 100 mil. euro) aferente PNDR 2014-2020, vor fi lansate din fondurile de tranziție aferente perioadei 2021-2022, cel mai probabil în cea de-a doua parte a anului 2021, fapt pt. care s-a actualizat acest Rezumat.
Ca atare, până la sesiunea de depunere de cereri de finanțare, este posibil ca informațiile prezentate aici să se modifice.
La o alocare publică nerambursabilă totală pentru această linie de finanțare de 100.000.000 euro, cu o valoare medie estimată a finanțării nerambursabile aprobată pentru un proiect de 150.000 euro, Sov Consulting estimează că vor fi finanțate un număr total de circa 650 de proiecte la nivel național.
În ultima sesiune de depunere de astfel de proiecte (2017) au fost finanațate peste 200 de proiecte, cu un punctaj de minim 70 de puncte.
Sov Consulting acordă consultanță în cadrul acestei linii de finanțare doar pentru proiecte cu valoare eligibilă totală minimă de 150.000 euro.

 

7. Sursă oficială

MADR: Apelurile destinate activităților neagricole aferente PNDR ar putea fi lansate în cea de-a două parte a anului       2021 – Fonduri Structurale (fonduri-structurale.rlo)

 

8. Procente și/sau valori maxime eligibile pentru cheltuieli de consultanță și/sau proiectare (evenatual pe etape):

8.1 Cheltuielile cu consulanta și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică din partea proiectantului și dirigentia de șantier sunt eligibile în cuantum de maxim 10% din valoarea proiectului. Serviciile de consultanță eligibile includ:

consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare) și consultanță în managementul de proiect, inclusiv organizare și derularea procedurilor de achiziții publice


Descarcă documentația: Format PDF